info@jdomgevingsaanleg.be   -   0474/56.28.69   -    09/336.72.58 

GDPR

Privacy

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door JD omgevingsaanleg.
Adres maatschappelijke zetel JD omgevingsaanleg: Vlasgaardstraat 14 – 9968 Oosteeklo
E-mail : info@jdomgevingsaanleg.be
Ondernemingsnummer: BE0897.123.108

 

Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende voorwaarden:

De GDPR Wetgeving, meer informatie op www.jdomgevingsaanleg.be/GDPR

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JD omgevingsaanleg Vlasgaardstraat 14 9968 Oosteeklo, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van doorgifte aan derden: het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven, maar dit dan enkel in geval van bestellingen of service na verkoop.

 

ALGEMEEN

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Ondanks de grootste zorg en aandacht die JD omgevingsaanleg aan haar website besteedt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en/of volledigheid van de gegevens op deze website. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal JD omgevingsaanleg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

JD omgevingsaanleg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u de beheerder van de website, JD omgevingsaanleg contacteren via info@jdomgevingsaanleg.be .

 

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JD omgevingsaanleg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

JD omgevingsaanleg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Deze website kan links bevatten naar andere websites. JD omgevingsaanleg kan niet garanderen dat deze websites een privacy beleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. JD omgevingsaanleg raadt gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacy clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

 Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of een publicatie via onze website.

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van Jonathan Dellaert bevoegd.

 

 PRIVACY

 

JD omgevingsaaleg hecht belang aan uw privacy. Hoewel de informatie op deze website voor het grootste deel beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat er persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden en niet doorgegeven worden aan derden tenzij de toelating daartoe verkregen werd. Alle gegevens zullen behandeld worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Ingevolge de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 heeft eenieder het recht om zijn persoonlijke gegevens op te vragen en te verbeteren. Dit kan op eenvoudig verzoek gericht aan JD omgevingsaanleg t.a.v. Sofie Van Hoecke.

Klachten kunt u steeds doorgeven via de contact pagina. Verder kunt u zich steeds wenden tot diensten van het NBB of Lokale Economie.

Gelet op de snelle evolutie van de privacy wetgeving kan dit privacy luik worden aangepast.

 

 EIGENDOM

 

Alle teksten, foto’s, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren JD omgevingsaanleg toe.

Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Jonathan Dellaert de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op een andere manier over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.

 

 Het merk en logo van JD omgevingsaanleg mogen niet gebruikt worden behalve wanneer toelating is gegeven.

 

 Beperking aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

JD omgevingsaanleg en Jonathan Dellaert leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal JD omgevingsaanleg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

JD omgevingsaanleg en Jonathan Dellaert kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JD omgevingsaanleg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

JD omgevingsaanleg en Jonathan Dellaert kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

JD omgevingsaanleg en Jonathan Dellaert verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van Jonathan Dellaert bevoegd.

Schuiven naar boven