info@jdomgevingsaanleg.be   -   0474/56.28.69   -    09/336.72.58 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de offerte of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel en afhankelijk van vries- en weerverlet.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper of op de werf zelf, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De uitvoerder is enkel verantwoordelijk voor eventuele gebreken na levering en plaatsing ingeval de goederen en materialen door uitvoerder zelf zijn geleverd. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij plaatsing van materialen aangebracht door de consument.
 5. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 6. De consument is verantwoordelijk voor de betaling van de bijkomende belasting, alsook van de ermee gepaard gaande verhogingen en interesten, ingeval betwisting zo ontstaan over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief.  
 1. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 2. Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum ter kennis te worden gebracht van JD omgevingsaanleg / Jonathan Dellaert. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 3. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar. Er wordt geen enkele aftrek toegestaan van financiële korting noch enig andere niet contractueel bedongen korting.
 4. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. (Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.)
 5. De afmetingen van de te gebruiken producten kunnen verschillen volgens de toegelaten tolerantie. Hier kan de plaatser niks aan veranderen. Vooral bij het veranderen van kleuren is er kans op maatverschil. Doordat deze in een andere mal gegoten of verwerkt zijn.

12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de uitvoerder.

Schuiven naar boven